Szerzői útmutató

Írta:

Szerzői útmutató (PDF)

Címoldal minta (DOC)

Szerzői nyilatkozat minta (DOC)

Kézirat minta (DOC)

Ábrajegyzék minta (DOC)

A folyóirat célja 

 

Az Orvostudományi Értesítő az elméleti és gyakorlati orvostudomány, valamint a gyógyszerészet minden tárgyköréből közöl olyan dolgozatokat, amelyek eleget tesznek az alábbi feltételeknek:

 

● eredeti  klinikai  és  kísérletes-laboratóriumi  kutatások  eredményeit tartalmazza,

● más helyen nem publikált (kivéve előadás-kivonat vagy PhD-tézis formájában),

● a kéziratot valamennyi szerző jóváhagyta,

● a dolgozat tiszteletben tartja a Helsinki Deklaráció előírásait,

● a humán vizsgálatok és laboratóriumi állat-kísérletek a vonatkozó  szabályzatok  szerint és az illetékes etikai  bizottság  jóváhagyásával  történtek.

 

Közlünk  még leveleket a szerkesztőhöz, beszámolókat,  könyvismertetéseket,  valamint  egyéb,  az  orvostudománnyal kapcsolatos közérdekű írásokat. A kéziratok elbírálásának és elfogadásának joga a szerkesztőséget illeti meg. A dolgozatok elbírálása szakreferensi véleményezés („peer-reviewing system”) szerint történik. Csak azokat a kéziratokat fogadjuk el, amelyek az útmutató szerint vannak összeállítva.

Összefoglaló jellegű dolgozatokat a szerkesztőbizottság felkérésére küldhetnek a szerzők.

 

Kéziratok beküldése

 

A kéziratokat az Interneten található Editoral Manager portál segítségével lehet szerkesztőségünkbe eljuttatni. (http://www.editorialmanager.com/orvtudert). Kérjük, hogy az utasításoknak megfelelően töltse fel a kéziratot. Dolgozatokat kizárólag az Editorial Manager rendszerén keresztül fogadunk el, ezzel lényegesen lecsökken a bírálás és a szerkesztőségi feldolgozás ideje.

A kéziratok elfogadása csak abban az esetben lehetséges, ha azok formailag teljes mértékben megfelelnek ezen útmutatásnak.

 

A beküldött kézirat tartozékai

 

A kéziratokkal kapcsolatos általános követelményeket a „Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” előírásai tartalmazzák. (http://www.icmje.org)

A beküldött kéziratnak az alábbiakat kell tartalmaznia: (1) címoldal; (2) szerzői nyilatkozat; (3) tulajdonképpeni szöveg (beleértve táblázatok, rövidítések jegyzéke, irodalom); (4) ábrák, (5) ábrajegyzék.

 

(1) Címoldal // Cover letter (minta letölthető innen), az alábbiakat tartalmazza, ebben a sorrendben:

● 1. oldal (magyarul kitölteni): dolgozat címe, szerzők neve, szerzők munkahelye, kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (postai cím + email);

● 2. oldal (angolul kitölteni): manuscript title, authors, affiliations, corresponding author name and contact details (postal address + email)

 

(2) Szerzői nyilatkozat // Author agreement (minta letölthető innen), anyagi támogatásról, szerzői munkamegosztásról, érdekeltségekről és egyebekről tartalmaz információkat. Kérjük a letölthető mintának megfelelően töltse ki, nyomtassa ki, aláírásokkal lássa el, szkennelje be és PDF formátumban töltse fel.

 

(3) Kézirat szövege // Manuscript text (minta letölthető innen), a közlemény tulajdonképpeni szövege

● 1. oldal (magyarul):

○ 1. paragrafus: kézirat címe

○ 2. paragrafus: összefoglaló (maximum 300 szó)

○ 3. paragrafus: kulcsszavak: maximum 5

● 2. oldal (angolul): 

○ 1. paragrafus: manuscript title

○ 2. paragrafus: abstract (maximum 300 szó)

○ 3. paragrafus: keywords (maximum 5)

● 3. oldaltól (magyarul)

○ törzsszöveg (beleértve táblázatokat)

○ a szerkezeti felépítést alcímekkel jelezve

○ rövidítések jegyzéke (amennyiben van)

○ irodalom (formátum: Vancouver, lásd később)

 

(4) Ábrák // Figures

● minden egyes ábrát külön állományként kell beküldeni

● elfogadott formátumok: TIF, JPG, PNG, PS

● a kézirat szövegében az ábrákra hivatkozni kell

 

(5) Ábrajegyzék // Figure list  (minta letölthető innen)

● egyetlen word dokumentumban az összes ábra címe

 

A kézirat törzsszövegének javasolt struktúrája és nyelvezete

 

A dolgozat szövegének kívánatos szerkezeti felépítése:

 

● Bevezetés / Kérdésfeltevés / Célkitűzés

● Anyag és módszer

● Eredmények

● Megbeszélés

● Következtetés

● (Köszönetnyilvánítás)

● Irodalom

 

A dolgozat nyelvezete legyen tömör, szabatos és magyaros. A szöveget ékezethelyesen írják. A köznyelvben már megszokott szakkifejezéseket és a ragozott alakok utolsó szótagjait  a  magyar  helyesírás  szabályai  szerint  írjuk.  A szakkifejezések etimologikus írására nézve a Fábián P. és Magasi P. szerkesztette Orvosi Helyesírási Szótár az iránymutató. 

 

Kézirat formai követelményei

 

Általános szempontok

 

● oldalszámozás jobb alsó sarokban

● minden szövegre 1,5 sorköz érvényes

● a bekezdések elejére ne írjanak szóközöket és ne használják a TAB billentyűt

● az írásjelek (pont, vessző, kettőspont stb.) elé ne tegyenek szóközt, utánuk viszont mindig

● a szövegben, mértékkel, használhatók kiemelések, dőlt (italic), illetve félkövér (bold) betűvel jelezve

● nem használhatók aláhúzások (underline)

● a kéziratban az idegen megnevezéseket, illetve kifejezéseket (latin, angol stb.) dőlt betűvel kell írni

 

A kézírat címe (magyar és angol): 14 pontos félkövér (bold) Times New Roman

Összefoglaló címe (magyar és angol): 12 pontos félkövér (bold) Times New Roman

Összefoglaló szövege (magyar és angol): 12 pontos normál Times New Roman

Kulcsszavak (magyar és angol): 12 pontos dőlt (italic) Times New Roman

Alcímek: 12 pontos félkövér (bold) Times New Roman

Kézirat egyéb szövege 12 pontos normál Times New Roman.

Táblázatok címének írásmódja: 1. táblázat. Cím

Ábrák címének írásmódja: 1. ábra. Cím

 

Táblázat és ábra hivatkozások a szövegben:

● szöveg (1. táblázat) szöveg

● szöveg (1. ábra) szöveg

 

Irodalmi hivatkozások a szövegben:

● szöveg [1] szöveg

● szöveg [1].

● szöveg [1,2,3] szöveg

● szöveg [1,2,3].

 

Irodalom

 

Csak azokat a forrásokat tüntesse fel, amelyekre a dolgozatban hivatkozás történt. Az Orvostudományi Értesítőben 2016-tól a Vancouver idézési módot használjuk. A hivatkozások száma az elhelyezés sorrendjét tükrözi, az idézést szögletes zárójelbe kell tenni. A hivatkozás elhelyezése történhet a mondatban vagy a mondat végén a pont előtt. Több tétel esetén az egyes tételeket vesszővel kell elválasztani (lásd előbb).

 

Ábrák

 

Az ábra anyag csak a feltétlenül szükségesre szorítkozzék, közölhető minőségű legyen. Az ábrák ne  ismételjék a szövegben vagy táblázatokban közölt adatokat.

A fekete-fehér nyomtatás miatt a grafikai elemek közötti különbséget ne a színek, hanem a satírozás adja meg. 

Az ábrákat kizárólag számítógépes formában fogadunk el, külön állományokban, a következő  formátumokat  fogadjuk el: TIFF, JPG, PNG, PS

 

Ellenőrző lista

 

Mielőtt nekifog feltölteni kéziratát az Editorial Manager rendszerbe, ellenőrizze, hogy rendelkezik az alábbiakkal (a *-al jelölt elemek kötelezőek):

 

*Címoldal (Cover letter) -- (egyetlen WORD dokumentum)

○ 1. oldal: magyar cím + szerzők + munkahelyek + kapcsolattartó személy elérhetősége

○ 2. oldal: English title + authors + affiliations + corresponding author

*Szerzői nyilatkozat (Author agreement) -- (egyetlen PDF dokumentum)

*Kézirat törzsszövege (Manuscript text)  -- (egyetlen WORD dokumentum)

○ 1. oldal: Magyar cím + összefoglaló + kulcsszavak

○ 2. oldal: English title + abstract + keywords

○ 3. oldaltól: kézirat magyar nyelven (+ rövidítések jegyzéke) + irodalom

Ábrák -- (minden ábra külön file-ban)

Ábrajegyzék -- (egyetlen WORD dokumentum)


Nyomtatás   E-mail